Losowa Fotografia KolnoLosowa Fotografia KolnoLosowa Fotografia Kolno

znalezionych: 495 na 71 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8   - następna >>>

• 2020-06-07 20:02:42  

Uwaga maturzyści

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  2) wychodzi do toalety

  3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

  4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

• 2020-06-01 10:10:35  

Zwrot książek

Proszę uczniów o zwrot książek do biblioteki szkolnej. Można je będzie dostarczać od 01.06.2020r. (poniedziałek) do 20.06. 2020r. (piątek) z zachowaniem zasad sanitarnych (maseczki ochronne). Więcej informacji udzielą wychowawcy poszczególnych klas.
• 2020-05-22 12:13:10  

Rekrutacja ważne daty

Wybrane daty (więcej pod linkiem harmonogram rekrutacji)

1. Od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 złożenie:

 • wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wzory podań umieszczone w dziele REKRUTACJA lub do odebrania w ZST w Kolnie (hol dolny przy wejściu głównym do Szkoły)
 • 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie)
 • w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia (przyszłych pracowników młodocianych) zaświadczenia z zakładu pracy o woli zatrudnienia kandydata w celu przygotowania zawodowego.

2. Od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 14 sierpnia 2020r. :

 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. Szkoła wydaje skierowania na bezpłatne badania do lekarzy medycyny pracy dla szkół i zawodów technikum: technik mechanik, technik ekonomista, technik rolnik, technik elektryk i branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Są to zawody, których nauka w celu przygotowania zawodowego jest przeprowadzana w naszej placówce.

3. Od dnia 26 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 :

 • uzupełnienie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

4. Od dnia 31 lipca 2020r. do dnia 04 sierpnia 2020r. do godz. 15.00:

 • uzupełnienie wniosku (podania) o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty o r a z zmiana przez kandydata wniosku (podania) o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje.

5. Do dnia 11 sierpnia 2020r. -

 • weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków pod kątem spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

6. Dnia 12 sierpnia 2020r. -

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na stronie www szkoły - zstkolno.pl)

7. Od dnia 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 -

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

8. Do dnia 19 sierpnia 2020r. do godz, 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (na stronie www szkoły - zstkolno.pl)

Oświadczenia i podania do ZST w Kolnie Kliknij

• 2020-05-21 22:35:49  

Terminy egzaminów zawodowych

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

• 2020-04-27 09:00:48  

Zwroty książek

Proszę słuchaczy VI semestru Liceum dla Dorosłych o zwrot książek do biblioteki szkolnej. Można je będzie dostarczać od 27.04.2020r. (poniedziałek) do 30.04. 2020r. (czwartek).

Więcej informacji udzieli opiekun.

Biblioteka szkolna

• 2020-04-20 07:49:08  

Zwroty książek

Proszę uczniów klas: III LO „a”, IV TM i IV TRE o zwrot książek do biblioteki szkolnej. Można je będzie dostarczać od 20.04.2020r. (poniedziałek) do 24.04. 2020r. (piątek). Więcej informacji udzielą wychowawcy poszczególnych klas.

Biblioteka szkolna

• 2020-04-03 10:01:43  

Informacja dla pracodawców uczniów młodocianych

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

[...]

Art. 15f. 1 . W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wyna-grodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

znalezionych: 495 na 71 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8   - następna >>>

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski