Losowa Fotografia KolnoLosowa Fotografia KolnoLosowa Fotografia Kolno

znalezionych: 489 na 70 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8   - następna >>>

• 2020-04-03 10:01:43  

Informacja dla pracodawców uczniów młodocianych

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

[...]

Art. 15f. 1 . W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wyna-grodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

• 2020-04-03 09:58:13  

Ogłoszenie Dyrektora ZST w Kolnie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłaszam ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie.

1. Od 23 marca 2020 r. do odwołania:

1. wprowadzam ograniczenie dostępu do pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie dla interesantów, w ten sposób, że wszelkie podania, wnioski, pisma, oraz pozostałą dokumentację m.in.deklaracje egzaminacyjne – należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się na holu w budynku Szkoły. Prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, pozostawić nr telefonu kontaktowego;

2. sprawy urzędowe, w miarę możliwości, należy załatwiać drogą telefoniczną i poprzez pocztę elektroniczną - zstkolno@wp.pl i zstkolno@powiatkolno.pl

2. W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa w Szkole, należy wcześniej o niej poinformować - numery kontaktowe poniżej :

Sekretariat – 86 278 25 69 i 86 278 27 02

• 2020-03-31 11:26:56  

Lektury do czytania w Internecie

W związku z zaistniałą sytuacją przypominam o możliwości czytania lektur w Internecie. Polecam stronę lektury.gov.pl Serwis zawiera wiele lektur szkolnych  wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania. Zachęcam do ich czytania i życzę miłej lektury. biblioteka szkolna

• 2020-03-12 15:02:55  

Powiatowy Konkurs Wiedzy

11 marca 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy ,,595 lat Kolna”. Konkurs zorganizowany został przez Zespól Szkół Technicznych i Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie. Celem Konkursu było: upamiętnienie 595 rocznicy nadania praw miejskich Kolnu, kształtowanie zainteresowań związanych z historią Ziemi Kolneńskiej.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli:

Burmistrz Miasta Kolno - pan Andrzej Duda

Starosta Kolneński – pan Tadeusz Klama

Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku

... czytaj wiecej
• 2020-03-11 16:38:13  

Zajęcia dla słuchaczy IV i VI semsestru ZST w Kolnie odwołane

Zajęcia dla słuchaczy IV i VI semestru w dniach 14 i 15 marca zostają odwołane.

• 2020-03-11 13:49:24  

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

... czytaj wiecej
• 2020-03-11 12:05:41  

Sukces uczennic na rejonowym konkursie z języka niemieckiego, dotyczącego wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: „ Turbolandeskunde”

W sobotę w dniu 7 marca 2020 r. w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży odbyła się kolejna edycja konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. W tym roku uczniowie rywalizowali ze sobą odpowiadając na pytania dotyczące Szwajcarii. W końcowej rywalizacji brało udział 8 drużyn ze szkół ponadpodstawowych naszego województwa.

... czytaj wiecej

znalezionych: 489 na 70 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8   - następna >>>

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski