naglowek.jpg
zst Kolnozst KolnoLosowa Fotografia Kolno

znalezionych: 513 na 74 stronach
< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10   - następna >

• 2020-08-31 09:36:35  

Wykaz sal na wywiadówkę

Wykaz sal na wywiadówkę
• 2020-08-21 08:48:16  

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że trwa  nabór na semestr III (dla absolwentów  Branżowej Szkoły I stopnia) II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie.

• 2020-06-27 10:08:30  

Komunikat MEN

Dyrektorzy Branżowych Szkół I stopnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy !

informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami .

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

• 2020-06-19 12:12:50  

Challenge- pomagamy dzieciom cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni

Do #gaszynchallenge zostaliśmy nominowani przez SP1 w Kolnie. Dziękujemy za nominację!
Zadanie jest proste, nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają wpłacają 5 zł  na konto Hani z poniższego linku. 
Zapraszamy wszystkich do dokonywania wpłat!

link do zbiórki:

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge?fbclid=IwAR3HKEsA8hX_SPx-Fo9WG8I0VtIxzL0TUOtfTxrWfrUOkRBIwz3S7zkXPx4

• 2020-06-07 20:02:42  

Uwaga maturzyści

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  2) wychodzi do toalety

  3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

  4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

• 2020-06-01 10:10:35  

Zwrot książek

Proszę uczniów o zwrot książek do biblioteki szkolnej. Można je będzie dostarczać od 01.06.2020r. (poniedziałek) do 20.06. 2020r. (piątek) z zachowaniem zasad sanitarnych (maseczki ochronne). Więcej informacji udzielą wychowawcy poszczególnych klas.
• 2020-05-22 12:13:10  

Rekrutacja ważne daty

Wybrane daty (więcej pod linkiem harmonogram rekrutacji)

1. Od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 złożenie:

 • wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wzory podań umieszczone w dziele REKRUTACJA lub do odebrania w ZST w Kolnie (hol dolny przy wejściu głównym do Szkoły)
 • 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie)
 • w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia (przyszłych pracowników młodocianych) zaświadczenia z zakładu pracy o woli zatrudnienia kandydata w celu przygotowania zawodowego.

2. Od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 14 sierpnia 2020r. :

 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. Szkoła wydaje skierowania na bezpłatne badania do lekarzy medycyny pracy dla szkół i zawodów technikum: technik mechanik, technik ekonomista, technik rolnik, technik elektryk i branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Są to zawody, których nauka w celu przygotowania zawodowego jest przeprowadzana w naszej placówce.

3. Od dnia 26 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 :

 • uzupełnienie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

4. Od dnia 31 lipca 2020r. do dnia 04 sierpnia 2020r. do godz. 15.00:

 • uzupełnienie wniosku (podania) o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty o r a z zmiana przez kandydata wniosku (podania) o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje.

5. Do dnia 11 sierpnia 2020r. -

 • weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków pod kątem spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

6. Dnia 12 sierpnia 2020r. -

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na stronie www szkoły - zstkolno.pl)

7. Od dnia 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 -

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

8. Do dnia 19 sierpnia 2020r. do godz, 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (na stronie www szkoły - zstkolno.pl)

Oświadczenia i podania do ZST w Kolnie Kliknij

znalezionych: 513 na 74 stronach
< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10   - następna >

© 2006-2022 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski