Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Listy kandydatów przyjetych do klas pierwszych szkół mieszczących się w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie- 02.08.2021- na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020r. poniżej podaję wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na r.szk. 2020/2021 dla publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia  w Zespole Szkół Technicznych - jak niżej:

1) Technikum (zawód: technik mechanik): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

2) Technikum (zawód: technik ekonomista): język polski, matematyka, język angielski, biologia

3) Technikum (zawód: technik rolnik): język polski, matematyka, język angielski, biologia

4) Technikum (zawód: technik elektryk): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

5) Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży): język polski, matematyka, język angielski, biologia

6) Branżowa Szkoła I stopnia (zawód: operator obrabiarek skrawających): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

7) Branżowa Szkoła I stopnia (oddziały wielozawodowe): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

oraz przekazuję linki do:

HARMONOGRAMU REKRUTACJI do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

oraz

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich – od II do IV kwartału 2021 r.

Wzory podań o przyjęcie do klas pierwszych poniżej.

Istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej- ilość miejsc ograniczona

Oświadczenie - zakład pracy 

Podanie do technikum 

Podanie do liceum ogólnokszt. dla młodzieży 

Podanie do szkoły branżowej I stopnia

PODANIE do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Wybrane daty

1. Od dnia 17 maja 2021r. do dnia 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 -  złożenie:

wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wzory podań umieszczone w dziele REKRUTACJA lub do odebrania w ZST w Kolnie (hol dolny przy wejściu głównym do Szkoły)

2 zdjęcia - podpisane na odwrocie (po przyjęciu do szkoły)

w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia (przyszłych pracowników młodocianych) oświadczenia z zakładu pracy o woli zatrudnienia kandydata w celu przygotowania zawodowego.

2. Od dnia 25 czerwca 2021r. do dnia 14 lipca 2021r. do godz. 15.00 :

uzupełnienie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. 

3. Dnia 22 lipca 2021r. - 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na stronie www szkoły - zstkolno.pl)

4.  Od dnia 17 lipca 2021r. do dnia 26 lipca 2021r.   

wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. Nieodpłatne badanie i wydawanie zaświadczeń odbędzie się w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w naszej szkole w dniu 27 lipca 2021r. od 9.00.  

5. Od dnia 23 lipca 2021r. do dnia 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 - 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

6. Do dnia 02 sierpnia 2021r. do godz, 14.00 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (na stronie www szkoły - zstkolno.pl)

 

 

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski