Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Zesp Szk Technicznych w Kolnie ogasza nabr na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) w kwalifikacjach

  • ROL.04 - "Prowadzenie produkcji rolniczej".
  • ROL.10 - "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej " (dla osb, ktre posiadaj ukoczon kwalifikacj ROL.04 oraz co najmniej rednie wyksztacenie.)

Planowany termin rozpoczcia kursw 01 wrzenia 2023r.

Chtnych do udziau w wyej wymienionych kursach prosimy o skadanie wymaganych dokumentw w sekretariacie Zespou Szk Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno (pomieszczenie C 14 na I pitrze) w godzinach od 7.30 do 15.00.

Zajcia odbywa si bd w systemie zaocznym (sobota i niedziela). Czas trwania kursw minimum 1 rok.

Wymagane dokumenty okrelone s w zacznikach Karty zgoszenia na kurs.

Regulamin KKZ

Podajemy wykaz obowizkowych zaj edukacyjnych, z ktrych oceny wymienione na wiadectwie ukoczenia szkoy bd brane pod uwag w postpowaniu rekrutacyjnym dla publicznych: picioletnich technikw, trzyletnich branowych szk I stopnia w Zespole Szk Technicznych - jak niej:

1) Technikum (zawd: technik mechanik): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, fizyka

2) Technikum (zawd: technik ekonomista): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, biologia

3) Technikum (zawd: technik rolnik): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, biologia

4) Technikum (zawd: technik elektryk): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, fizyka

5) Branowa Szkoa I stopnia (zawd: operator obrabiarek skrawajcych): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, fizyka

6) Branowa Szkoa I stopnia (oddziay wielozawodowe): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, fizyka

WYBRANE TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024
1. Od dnia 15 maja 2023r. do dnia 19 czerwca 2023r. do godz. 15.00 - zoenie:

  • wniosku (podania) o przyjcie do szkoy ponadpodstawowej (wzory poda umieszczone niej lub do odebrania w sekretariacie)
  • w przypadku kandydatw do Branowej Szkoy I stopnia (przyszych pracownikw modocianych) owiadczenia z zakadu pracy o woli zatrudnienia kandydata w celu przygotowania zawodowego (wzr owiadczenia do pogrania na stronie szkoy lub w sekretariacie szkoy).

2. Od dnia 23 czerwca 2023r. do dnia 12 lipca 2023r. do godz. 15.00:

  • uzupenienie wniosku (podania) o przyjcie do szkoy ponadpodstawowej o wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej i o zawiadczenie o wyniku egzaminu smoklasisty.

3. Dnia 18 lipca 2023r. o godz, 10.00 podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Od dnia 15 maja 2023r. do dnia 19 lipca 2023r. - wydawanie przez szko prowadzc ksztacenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (badanie zostanie przeprowadzone pod koniec lipca 2023r. - dokadny termin zostanie podany po jego uzgodnieniu z Poradni medycyny Pracy w Grajewie)

5. Do dnia 21 lipca 2023r. do godz. 15.00 :

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjcia - przedoenie oryginau wiadectwa ukoczenia szkoy i oryginau zawiadczenia o wynikach egzaminu omioklasisty a take zawiadczenia lekarskiego zawierajcego orzeczenie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do podjcia praktycznej nauki zawodu (patrz punkt 4.)

6. Dnia 24 lipca 2023r. o godz, 10.0:

  • podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw przyjtych i kandydatw nieprzyjtych.

Wzory poda o przyjcie do klas pierwszych poniej.

Istnieje moliwo zakwaterowania w bursie szkolnej- ilo miejsc ograniczona

Owiadczenie - zakad pracy

Podanie do technikum

Podanie do szkoy branowej I stopnia

PODANIE do II Liceum Oglnoksztaccego dla Dorosych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatw i ich rodzicw w procesie rekrutacji

 

Wykaz podstawowych jednostek suby medycyny pracy przeprowadzajcych bezpatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy do praktycznej nauki zawodu, stau uczniowskiego uczniw, kandydatw do szk wyszych, studentw, suchaczy kursw kwalifikacyjnych, doktorantw
oraz bada uczniw szk zawodowych i suchaczy kwalifikacyjnych kursw zawodowych w zakresie uprawnie do kierowania pojazdami w II, III kwartale 2023r.

Przychodnia Medycyny Pracy
Dariusz Leoczyk

tel. do rejestracji: 881 733 417

Miejsce przeprowadzania bada: 19-200 Grajewo Os. Poudnie 9
oraz
w okresie rekrutacji przeprowadzanie bada w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w:

  • Zespole Szk Technicznych 18-500 Kolno, ul. Teofila Kubraka 6
  • Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kociuszki 18-520 Stawiski, ul. Polna 12

w dniach i godzinach ustalonych z Dyrektorami Szk

Technikum im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Ucze ubiegajcy si o przyjcie do technikum deklaruje wybr przedmiotw nauczanych w zakresie rozszerzonym, oraz jednego z wymienionych zawodw: technik mechanik, technik elektryk, technik rolnik, technik ekonomista.

Kandydat do dokumentw zacza zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do wykonywania okrelonego zawodu. Po skierowanie powinien zgosi si do sekretariatu szkoy.

Nauka w technikum trwa pi lat.

Branowa Szkoa I Stopnia im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Ucze ubiegajcy si o przyjcie do Branowej Szkoy I stopnia deklaruje wybr zawodu, w ktrym chce kontynuowa nauk.

Do dokumentw zacza zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do wykonywania okrelonego zawodu, po skierowanie na badania lekarskie w zawodzie operator obrabiarek skrawajcych powinien zgosi si do sekretariatu szkoy. Wybierajc inny zawd, po skierowanie na badania lekarskie zgasza si do zakadu pracy, z ktrym zawrze umow o prac w celu przygotowania zawodowego.

Nauka w Branowej Szkole I stopnia trwa trzy lata.

Szkoa Policealna im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Ucze ubiegajcy si o przyjcie do szkoy policealnej deklaruje wybr zawodu - technik administracji w ktrym bdzie kontynuowa nauk tylko w zakresie przedmiotw zawodowych.

Docza do dokumentw zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do wykonywania zawodu technika administracji. Skierowanie o wydanie zawiadczenia lekarskiego otrzymuje w sekretariacie szkoy.

Nauka trwa dwa lata.

II Liceum Oglnoksztacce dla dorosych im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Warunkiem ubiegania si o przyjcie do liceum oglnoksztaccego dla dorosych jest ukoczenie Branowej Szkoy I stopnia. Szkoa dokonuje naboru na sem. trzeci.

Kandydat deklaruje wybr przedmiotw nauczanych w zakresie rozszerzonym.

O przyjcie do szk dla dorosych mog ubiega si kandydaci, ktrzy ukoczyli 18 lat lub ukocz je w roku kalendarzowym, w ktrym podejm nauk.

Nauka trwa cztery lata (osiem semestrw). Absolwenci branowej szkoy pierwszego stopnia - przyjmowani s na sem. trzeci. Nauka jest w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

 

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno