naglowek.jpg

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie ogłasza nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) w kwalifikacji ROL.04 - "Prowadzenie produkcji rolniczej".

Planowany termin rozpoczęcia kursu 01 września 2022r.

Chętnych do udziału w wyżej wymienionym kursie prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno (pomieszczenie C 14 na I piętrze) w godzinach od 7.30 do 15.00.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym (sobota i niedziela). Czas trwania kursu minimum 1 rok.

Wymagane dokumenty określone są w załącznikach Karty zgłoszenia na kurs.

Regulmin KKZ

Podajemy wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych: pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia  w Zespole Szkół Technicznych - jak niżej:

1) Technikum (zawód: technik mechanik): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

2) Technikum (zawód: technik ekonomista): język polski, matematyka, język angielski, biologia

3) Technikum (zawód: technik rolnik): język polski, matematyka, język angielski, biologia

4) Technikum (zawód: technik elektryk): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

5) Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży): język polski, matematyka, język angielski, biologia

6) Branżowa Szkoła I stopnia (zawód: operator obrabiarek skrawających): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

7) Branżowa Szkoła I stopnia (oddziały wielozawodowe): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

WYBRANE TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00 - złożenie:

 • wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wzory podań umieszczone niżej lub do odebrania w sekretariacie)
 • 2 zdjęcia - podpisane na odwrocie (po przyjęciu do szkoły)
 • w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia (przyszłych pracowników młodocianych) oświadczenia z zakładu pracy o woli zatrudnienia kandydata w celu przygotowania zawodowego (wzór oświadczenia do pogrania na stronie szkoły lub w sekretariacie szkoły).

2. Od dnia 24 czerwca 2022r. do dnia 13 lipca 2022r. do godz. 15.00:

 • uzupełnienie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

3. Dnia 21 lipca 2022r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 13 lipca 2022r. - wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, które odbędzie się w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w naszej szkole w dniu 27 lipca 2022r. od godz. 9.00. (dla kandydatów do Technikum w zawodzie: technik mechanik i technik elektryk oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie: operator obrabiarek skrawających) i 28 lipca 2022r. od godz. 9.00 (dla kandydatów do technikum w zawodzie technik ekonomista i technik rolnik oraz uczniów klas II Technikum w zawodzie technik rolnik- do ustalenia przeciwwskazań do kierowania pojazdami (kat. T).

5. Od dnia 21 lipca 2022r. do dnia 29 lipca 2022r. do godz. 15.00 :

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (patrz punkt 4.)

6. Dnia 01 sierpnia 2022r. o godz, 10.0:

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Wzory podań o przyjęcie do klas pierwszych poniżej.

Istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej- ilość miejsc ograniczona

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy do praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego uczniów, kandydatów do szkół wyższych, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych, doktorantów
oraz badań uczniów szkół zawodowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w II, III i IV kwartale 2022r.

Przychodnia Medycyny Pracy
Dariusz Leończyk

tel. do rejestracji: 881 733 417

Miejsce przeprowadzania badań: 19-200 Grajewo Os. Południe 9
oraz
w okresie rekrutacji przeprowadzanie badań w Szkolnych Gabinetach Lekarskich w:

 • Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 18-520 Stawiski, ul. Polna 12
 • Zespóle Szkół Technicznych 18-500 Kolno, ul. Teofila Kubraka 6

w dniach i godzinach ustalonych z Dyrektorami Szkół (więcej pod linkiem)

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim

ZARZĄDZENIE NR 2/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim:

 1. do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
 2. na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
 3. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;
 4. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia;
Załącznik nr 1_2022-23_4LO-5T-Bs1
Data: 2022-05-09, rozmiar: 121 KB
Załącznik nr 3_2022-23_Szkoła policealana
Data: 2022-05-09, rozmiar: 114 KB
Załącznik nr 4_2022-23_4LO dla Dorosłych
Data: 2022-05-09, rozmiar: 103 KB
 
Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczen ubiegający się o przyjęcie do technikum deklaruje wybór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, oraz jednego z wymienionych zawodów: technik mechanik, technik elektryk, technik rolnik, technik ekonomista.

Kandydat do dokumentów załącza zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania określonego zawodu. Po skierowanie powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły.

Nauka w technikum trwa pięć lat.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia deklaruje wybór zawodu, w którym chce kontynuować naukę.

Do dokumentów załącza zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania określonego zawodu, po skierowanie na badania lekarskie w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły. Wybierając inny zawód, po skierowanie na badania lekarskie zgłasza się do zakładu pracy, z którym zawrze umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa trzy lata.

Szkoła Policealna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej deklaruje wybór zawodu - technik administracji w którym będzie kontynuował naukę tylko w zakresie przedmiotów zawodowych.

Dołącza do dokumentów zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu technika administracji. Skierowanie o wydanie zaświadczenia lekarskiego otrzymuje w sekretariacie szkoły.

Nauka trwa dwa lata.

II Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia.

Kandydat deklaruje wybór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym.

O przyjęcie do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę.

Nauka trwa trzy lata (sześć semestrów). Prowadzona jest w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

 

© 2006-2022 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski