Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020r. poniżej podaję wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na r.szk. 2020/2021 dla publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia  w Zespole Szkół Technicznych - jak niżej:

1) Technikum (zawód: technik mechanik): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

2) Technikum (zawód: technik ekonomista): język polski, matematyka, język angielski, biologia

3) Technikum (zawód: technik rolnik): język polski, matematyka, język angielski, biologia

4) Technikum (zawód: technik elektryk): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

5) Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży): język polski, matematyka, język angielski, biologia

6) Branżowa Szkoła I stopnia (zawód: operator obrabiarek skrawających): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

7) Branżowa Szkoła I stopnia (oddziały wielozawodowe): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

oraz przekazuję linki do:

HARMONOGRAMU REKRUTACJI do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenia Nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 (…)

oraz

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich – od II do IV kwartału 2020 r.

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-podstawowych-jednostek-sluzby-medycyny-pracy-uprawnionych-do-przeprowadzania-bezplatnych-badan-lekarskich-w-okresie-od-ii-do-iv-kwartalu-2020-r.html

Wzory podań o przyjęcie do klas pierwszych poszczególnych szkół zostaną opublikowane w tym miejscu w terminie późniejszym.


Istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej- ilość miejsc ograniczona

Oświadczenie - zakład pracy

Podanie do technikum

Podanie do liceum ogólnokszt. dla młodziezy

Podanie do szkoły branżowej I stopnia

Wybrane daty

1. Od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 złożenie:

  • wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wzory podań umieszczone w dziele REKRUTACJA lub do odebrania w ZST w Kolnie (hol dolny przy wejściu głównym do Szkoły)
  • 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie)
  • w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia (przyszłych pracowników młodocianych) zaświadczenia z zakładu pracy o woli zatrudnienia kandydata w celu przygotowania zawodowego.

2. Od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 14 sierpnia 2020r. :

  • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. Szkoła wydaje skierowania na bezpłatne badania do lekarzy medycyny pracy dla szkół i zawodów technikum: technik mechanik, technik ekonomista, technik rolnik, technik elektryk i branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Są to zawody, których nauka w celu przygotowania zawodowego jest przeprowadzana w naszej placówce.

3. Od dnia 26 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 :

  • uzupełnienie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

4. Od dnia 31 lipca 2020r. do dnia 04 sierpnia 2020r. do godz. 15.00:

  • uzupełnienie wniosku (podania) o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty o r a z zmiana przez kandydata wniosku (podania) o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje.

5. Do dnia 11 sierpnia 2020r. -

  • weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków pod kątem spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

6. Dnia 12 sierpnia 2020r. -

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na stronie www szkoły - zstkolno.pl)

7. Od dnia 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 -

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

8. Do dnia 19 sierpnia 2020r. do godz, 14.00

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (na stronie www szkoły - zstkolno.pl)
© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski