Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 

Podajemy wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych: pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Technicznych - jak niżej:

1) Technikum (zawód: technik mechanik): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

2) Technikum (zawód: technik ekonomista): język polski, matematyka, język angielski, biologia

3) Technikum (zawód: technik rolnik): język polski, matematyka, język angielski, biologia

4) Technikum (zawód: technik elektryk): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

5) Branżowa Szkoła I stopnia (zawód: operator obrabiarek skrawających): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

6) Branżowa Szkoła I stopnia (oddziały wielozawodowe): język polski, matematyka, język angielski, fizyka

WYBRANE TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025
1. Od dnia 13 maja 2024r. do dnia 18 czerwca 2024r. do godz. 15.00 - złożenie:

  • wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wzory podań umieszczone niżej lub do odebrania w sekretariacie)
  • w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia (przyszłych pracowników młodocianych) oświadczenia z zakładu pracy o woli zatrudnienia kandydata w celu przygotowania zawodowego (wzór oświadczenia do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie szkoły).

2. Od dnia 21 czerwca 2024r. do dnia 9 lipca 2024r. do godz. 15.00:

  • uzupełnienie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

3. Dnia 16 lipca 2024r. o godz, 10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Od dnia 13 maja 2024r. do dnia 17 lipca 2024r. - wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

5. Do dnia 19 lipca 2024r. do godz. 15.00:

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (patrz punkt 4.)

6. Dnia 22 lipca 2024r. o godz, 10.00:

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wzory podań o przyjęcie do klas pierwszych poniżej.

Oświadczenie - zakład pracy

Podanie do technikum

Podanie do szkoły branżowej I stopnia

PODANIE do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych


Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy do praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego uczniów, kandydatów do szkół wyższych, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych, doktorantów
oraz badań uczniów szkół zawodowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w II, III kwartale 2024r.

Przychodnia Medycyny Pracy
Dariusz Leończyk

tel. do rejestracji: 881 733 417

Miejsce przeprowadzania badań: 19-200 Grajewo Os. Południe 9
oraz
w okresie rekrutacji przeprowadzanie badań w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w:

  • Zespole Szkół Technicznych 18-500 Kolno, ul. Teofila Kubraka 6 w dniu 22 lipca 2024 od godziny 9:00.
Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do technikum deklaruje wybór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, oraz jednego z wymienionych zawodów: technik mechanik, technik elektryk, technik rolnik, technik ekonomista.

Kandydat do dokumentów załącza zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania określonego zawodu. Po skierowanie powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły.

Nauka w technikum trwa pięć lat.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia deklaruje wybór zawodu, w którym chce kontynuować naukę.

Do dokumentów załącza zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania określonego zawodu, po skierowanie na badania lekarskie w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły. Wybierając inny zawód, po skierowanie na badania lekarskie zgłasza się do zakładu pracy, z którym zawrze umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa trzy lata.

Szkoła Policealna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej deklaruje wybór zawodu - technik administracji w którym będzie kontynuował naukę tylko w zakresie przedmiotów zawodowych.

Dołącza do dokumentów zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu technika administracji. Skierowanie o wydanie zaświadczenia lekarskiego otrzymuje w sekretariacie szkoły.

Nauka trwa dwa lata.

II Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia. Szkoła dokonuje naboru na sem. trzeci.

Kandydat deklaruje wybór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym.

O przyjęcie do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę.

Nauka trwa cztery lata (osiem semestrów). Absolwenci branżowej szkoły pierwszego stopnia - przyjmowani są na sem. trzeci. Nauka jest w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

 

 

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno