naglowek.jpg

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

Zesp Szk Technicznych w Kolnie ogasza nabr na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) w kwalifikacji ROL.04 - "Prowadzenie produkcji rolniczej".

Planowany termin rozpoczcia kursu 01 wrzenia 2022r.

Chtnych do udziau w wyej wymienionym kursie prosimy o skadanie wymaganych dokumentw w sekretariacie Zespou Szk Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno (pomieszczenie C 14 na I pitrze) w godzinach od 7.30 do 15.00.

Zajcia odbywa si bd w systemie zaocznym (sobota i niedziela). Czas trwania kursu minimum 1 rok.

Wymagane dokumenty okrelone s w zacznikach Karty zgoszenia na kurs.

Regulmin KKZ

Podajemy wykaz obowizkowych zaj edukacyjnych, z ktrych oceny wymienione na wiadectwie ukoczenia szkoy bd brane pod uwag w postpowaniu rekrutacyjnym dla publicznych: picioletnich technikw, trzyletnich branowych szk I stopnia  w Zespole Szk Technicznych - jak niej:

1) Technikum (zawd: technik mechanik): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, fizyka

2) Technikum (zawd: technik ekonomista): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, biologia

3) Technikum (zawd: technik rolnik): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, biologia

4) Technikum (zawd: technik elektryk): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, fizyka

5) Liceum Oglnoksztacce (dla modziey): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, biologia

6) Branowa Szkoa I stopnia (zawd: operator obrabiarek skrawajcych): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, fizyka

7) Branowa Szkoa I stopnia (oddziay wielozawodowe): jzyk polski, matematyka, jzyk angielski, fizyka

WYBRANE TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00 - zoenie:

 • wniosku (podania) o przyjcie do szkoy ponadpodstawowej (wzory poda umieszczone niej lub do odebrania w sekretariacie)
 • 2 zdjcia - podpisane na odwrocie (po przyjciu do szkoy)
 • w przypadku kandydatw do Branowej Szkoy I stopnia (przyszych pracownikw modocianych) owiadczenia z zakadu pracy o woli zatrudnienia kandydata w celu przygotowania zawodowego (wzr owiadczenia do pogrania na stronie szkoy lub w sekretariacie szkoy).

2. Od dnia 24 czerwca 2022r. do dnia 13 lipca 2022r. do godz. 15.00:

 • uzupenienie wniosku (podania) o przyjcie do szkoy ponadpodstawowej o wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej i o zawiadczenie o wyniku egzaminu smoklasisty.

3. Dnia 21 lipca 2022r. podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 13 lipca 2022r. - wydawanie przez szko prowadzc ksztacenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, ktre odbdzie si w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w naszej szkole w dniu 27 lipca 2022r. od godz. 9.00. (dla kandydatw do Technikum w zawodzie: technik mechanik i technik elektryk oraz Branowej Szkoy I stopnia w zawodzie: operator obrabiarek skrawajcych) i 28 lipca 2022r. od godz. 9.00 (dla kandydatw do technikum w zawodzie technik ekonomista i technik rolnik oraz uczniw klas II Technikum w zawodzie technik rolnik- do ustalenia przeciwwskaza do kierowania pojazdami (kat. T).

5. Od dnia 21 lipca 2022r. do dnia 29 lipca 2022r. do godz. 15.00 :

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjcia - przedoenie oryginau wiadectwa ukoczenia szkoy i oryginau zawiadczenia o wynikach egzaminu omioklasisty a take zawiadczenia lekarskiego zawierajcego orzeczenie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do podjcia praktycznej nauki zawodu (patrz punkt 4.)

6. Dnia 01 sierpnia 2022r. o godz, 10.0:

 • podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw przyjtych i kandydatw nieprzyjtych.
Wzory poda o przyjcie do klas pierwszych poniej.

Istnieje moliwo zakwaterowania w bursie szkolnej- ilo miejsc ograniczona

Wykaz podstawowych jednostek suby medycyny pracy przeprowadzajcych bezpatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy do praktycznej nauki zawodu, stau uczniowskiego uczniw, kandydatw do szk wyszych, studentw, suchaczy kursw kwalifikacyjnych, doktorantw
oraz bada uczniw szk zawodowych i suchaczy kwalifikacyjnych kursw zawodowych w zakresie uprawnie do kierowania pojazdami w II, III i IV kwartale 2022r.

Przychodnia Medycyny Pracy
Dariusz Leoczyk

tel. do rejestracji: 881 733 417

Miejsce przeprowadzania bada: 19-200 Grajewo Os. Poudnie 9
oraz
w okresie rekrutacji przeprowadzanie bada w Szkolnych Gabinetach Lekarskich w:

 • Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kociuszki 18-520 Stawiski, ul. Polna 12
 • Zesple Szk Technicznych 18-500 Kolno, ul. Teofila Kubraka 6

w dniach i godzinach ustalonych z Dyrektorami Szk (wicej pod linkiem)

 

ZARZDZENIE NR 2/2022 PODLASKIEGO KURATORA OWIATY z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie okrelenia terminw przeprowadzenia postpowania rekrutacyjnego i postpowania uzupeniajcego, w tym terminw skadania dokumentw na rok szkolny 2022/2023 w wojewdztwie podlaskim

ZARZDZENIE NR 2/2022
PODLASKIEGO KURATORA OWIATY
z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie okrelenia terminw przeprowadzenia postpowania rekrutacyjnego i postpowania uzupeniajcego, w tym terminw skadania dokumentw na rok szkolny 2022/2023 w wojewdztwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich licew oglnoksztaccych, picioletnich technikw, trzyletnich branowych szk I stopnia oraz klas wstpnych i oddziaw przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach oglnoksztaccych i publicznych picioletnich technikach, a take na semestr pierwszy klas I publicznych branowych szk II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szk policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum oglnoksztaccego dla dorosych oraz do publicznych szk podstawowych dla dorosych.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo owiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarzdza si, co nastpuje:

1

Okrela si terminy przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego oraz postpowania uzupeniajcego, w tym terminy skadania dokumentw na rok szkolny 2022/2023 w wojewdztwie podlaskim:

 1. do klas I publicznych: czteroletnich licew oglnoksztaccych, picioletnich technikw, trzyletnich branowych szk I stopnia oraz klas wstpnych i oddziaw przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach oglnoksztaccych i publicznych picioletnich technikach – stanowicy Zacznik nr 1 do zarzdzenia;
 2. na semestr pierwszy klas I publicznych branowych szk II stopnia – stanowicy Zacznik nr 2 do zarzdzenia;
 3. na semestr pierwszy klas I publicznych szk policealnych – stanowicy Zacznik nr 3 do zarzdzenia;
 4. na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum oglnoksztaccego dla dorosych – stanowicy Zacznik nr 4 do zarzdzenia;
Zacznik nr 1_2022-23_4LO-5T-Bs1
Data: 2022-05-09, rozmiar: 121 KB
Zacznik nr 2_2022-23_Branowa Szkoa II stopnia
Data: 2022-05-09, rozmiar: 122 KB
Zacznik nr 3_2022-23_Szkoa policealana
Data: 2022-05-09, rozmiar: 114 KB
Zacznik nr 4_2022-23_4LO dla Dorosych
Data: 2022-05-09, rozmiar: 103 KB
 
Technikum im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Uczen ubiegajcy si o przyjcie do technikum deklaruje wybr przedmiotw nauczanych w zakresie rozszerzonym, oraz jednego z wymienionych zawodw: technik mechanik, technik elektryk, technik rolnik, technik ekonomista.

Kandydat do dokumentw zacza zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do wykonywania okrelonego zawodu. Po skierowanie powinien zgosi si do sekretariatu szkoy.

Nauka w technikum trwa pi lat.

Branowa Szkoa I Stopnia im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Ucze ubiegajcy si o przyjcie do Branowej Szkoy I stopnia deklaruje wybr zawodu, w ktrym chce kontynuowa nauk.

Do dokumentw zacza zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do wykonywania okrelonego zawodu, po skierowanie na badania lekarskie w zawodzie operator obrabiarek skrawajcych powinien zgosi si do sekretariatu szkoy. Wybierajc inny zawd, po skierowanie na badania lekarskie zgasza si do zakadu pracy, z ktrym zawrze umow o prac w celu przygotowania zawodowego.

Nauka w Branowej Szkole I stopnia trwa trzy lata.

Szkoa Policealna im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Ucze ubiegajcy si o przyjcie do szkoy policealnej deklaruje wybr zawodu - technik administracji w ktrym bdzie kontynuowa nauk tylko w zakresie przedmiotw zawodowych.

Docza do dokumentw zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do wykonywania zawodu technika administracji. Skierowanie o wydanie zawiadczenia lekarskiego otrzymuje w sekretariacie szkoy.

Nauka trwa dwa lata.

II Liceum Oglnoksztacce dla dorosych im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Warunkiem ubiegania si o przyjcie do liceum oglnoksztaccego dla dorosych jest ukoczenie Branowej Szkoy I stopnia.

Kandydat deklaruje wybr przedmiotw nauczanych w zakresie rozszerzonym.

O przyjcie do szk dla dorosych mog ubiega si kandydaci, ktrzy ukoczyli 18 lat lub ukocz je w roku kalendarzowym, w ktrym podejm nauk.

Nauka trwa trzy lata (sze semestrw). Prowadzona jest w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

 

© 2006-2023 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski