Historia szkoy czyli jak si zaczo...

 

Rys historyczny Zespou Szk Technicznych w Kolnie


Decyzj Kuratorium Okrgu Szkolnego Biaostockiego w Biaymstoku Nr.III.1234/45 z dnia 29 stycznia 1946 roku Zarzd Miejski w Kolnie dostaje pozwolenie na zaoenie i prowadzenie Publicznej Szkoy Doksztacajcej Zawodowej w Kolnie. Kserokopia aktu pozwolenia na zaoenie szkoy mona obejrze tutaj.
Na Kierownika Szkoy zostaje powoany Stanisaw Kubrak.

Z materiaw archiwalnych dowiadujemy si, e pierwsi absolwenci ukoczyli szko w zawodach: lusarz, lusarz maszyn rolniczych, ,lusarz uniwersalny, lusarz – spawacz, krawiectwo damskie, administracyjno-handlowym. Szkoa miaa siedzib w barakach przy ulicy Wojska Polskiego (obecnie okolice budynku; poczty).

Z zachowanych fotografii i przeprowadzonych rozmw wynika, e szkolenie praktyczne przebiegao w warsztatach szkolnych, ktre gwnie produkoway maszyny i urzdzenia rolnicze midzy innymi pugi konne, sprynwki i brony .

Wyroby produkowane przez warsztaty szkolne.

W szkole w tym czasie uczyo si okoo stu uczniw. Pierwszym kierownikiem warsztatw by pan Franciszek Jankowski, nastpnie funkcj kierownika przej pan Jan Grygo, ktry w 1970 roku zosta dyrektorem szkoy.

Fotografia przedstawia Dyrektora Szkoy Jana Grygo.

W 1956 roku zaczy funkcjonowa warsztaty szkolne w nowo oddanym budynku; przy ulicy Manifestu Lipcowego 6a (obecnie ul. Teofila Kubraka 6a).
Warsztaty zostay wyposaone w maszyny i urzdzenia suce do ksztacenia w zakresie obrbki skrawaniem.
Fotografie przedstawiaj dzia frezarsko-tokarski

Jednoczenie; rozpoczto budow budynku szkoy przy ulicy Manifestu Lipcowego 6. Swj udzia w pracach budowlanych i porzdkowych miaa rwnie wczesna spoeczno szkolna.
Ponisze fotografie przedstawiaj prace budowlane i porzdkowe wykonywane przez wczesn modzie, pracownikw szkoy i nauczycieli.


Oficjalne otwarcie szkoy w nowo wybudowanym budynku nastpio w 1960 roku w Dniu Edukacji Narodowej. Fotografia przedstawia uroczysto szkoln z otwarcia nowego budynku.

Jak wynika z zachowanej dokumentacji okoo 1965 roku w szkole rozpoczyna dziaalno szkolna orkiestra dta pod przewodnictwem pana Karola Marcoli.

Parada szkolnej orkiestry dtej

W 1976 roku orkiestra przechodzi pod batut pana Mieczysawa Parzycha.

Prezentacja szkolnej orkiestry dtej na II Zambrowskiej Paradzie Modzieowych Orkiestr Dtych.
Na dwudziestolecie istnienia szkole nadano sztandar.


Fragment uroczystoci nadania szkole sztandaru.

Decyzj Kuratorium Owiaty i Wychowania z dnia 3 marca 1976 roku w szkole zostao uruchomione Liceum Zawodowe Mechaniczne o czteroletnim cyklu nauczania, koczce si egzaminem dojrzaoci. Naboru do tego typu szkoy dokonano 1 wrzenia 1976 roku. W swojej historii Liceum Zawodowe opucio 310 absolwentw.

W 1977 roku z istniejcych szk utworzono Zesp Szk Zawodowych w skad, ktrego weszy:

  • Zasadnicza Szkoa Zawodowa,
  • Liceum Zawodowe,
  • Technikum Zawodowe dla Pracujcych.

10 lutego 1982 roku Kuratorium Owiaty i Wychowania wydaje decyzj w sprawie otwarcia Technikum Mechanicznego w Zespole Szk Zawodowych, ktra ksztaci bdzie w zawodzie technik mechanik, specjalno budowa maszyn. Absolwenci szkoy podejmowali prac w FPiU w Kolnie oraz kontynuowali nauk na wyszych uczelniach.

Z dniem 1 wrzenia 1989 roku przeksztacono Liceum Zawodowe w Technikum Mechaniczne o specjalnoci obrbka skrawaniem o picioletnim cyklu nauczania. W 1996 roku w Zespole Szk Zawodowych uruchomiono Technikum Elektryczne o specjalnoci elektrotechnika przemysowa. W tym zawodzie szko opucio 140 absolwentw.
Zgodnie z zaoeniami reformy owiaty zapocztkowanej w 1999 roku powstaj gimnazja, tworzy si system egzaminw zewntrznych, zmieniaj si programy nauczania.
A 80% przyszych absolwentw gimnazjw wyrazia zainteresowanie szkoami oglnoksztaccymi, w wyniku czego zmala nabr uczniw do szk zawodowych.
Na wniosek Dyrektora Szkoy, Rada Powiatu Kolneskiego w dniu; 4 marca 2002 roku wydaa decyzj o utworzeniu Zespou Szk Technicznych w Kolnie.
Z dniem 1 wrzenia 2003 roku w Zespole Szk Technicznych uruchomiono Liceum Oglnoksztacce Nr II.

Obecnie w Zespole Szk Technicznych funkcjonuj niej wymienione typy szk:

  • II Liceum Oglnoksztacce,
  • Liceum Profilowane Nr II,
  • Technikum,
  • Zasadnicza Szkoa Zawodowa,
  • Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych.

Wymagania programowe postawiy przed szko konieczno adaptacji i modernizacji; pomieszcze. W wyniku podjtych dziaa w budynkach utworzono nowoczesne klasopracownie, pomieszczenia biurowe i socjalne(do obejrzenia tutaj).

W swojej historii placwk opucio 6385 absolwentw o rnych zawodach, profilach i specjalnociach.

Wykaz absolwentw ZST w Kolnie - z podziaem na typy szk, zawody, profile i specjalnoci w latach 1950 – 2008


W dniu 11 kwietnia 2012 uchwa Rady Powiatu Kolneskiego nadano szkoom wchodzcym w skad ZST w Kolnie imi Kardynaa Stefana Wyszyskiego. Poniej skan uchway


Zobacz szko dzisiaj

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno