Historia szkoły czyli jak się zaczęło...

 

Rys historyczny Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie


Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku Nr.III.1234/45 z dnia 29 stycznia 1946 roku Zarząd Miejski w Kolnie dostaje pozwolenie na założenie i prowadzenie Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Kolnie. Kserokopia aktu pozwolenia na założenie szkoły można obejrzeć tutaj.
Na Kierownika Szkoły zostaje powołany Stanisław Kubrak.

Z materiałów archiwalnych dowiadujemy się, że pierwsi absolwenci ukończyli szkołę w zawodach: ślusarz, ślusarz maszyn rolniczych, ,ślusarz uniwersalny, ślusarz – spawacz, krawiectwo damskie, administracyjno-handlowym. Szkoła miała siedzibę w barakach przy ulicy Wojska Polskiego (obecnie okolice budynku; poczty).

Z zachowanych fotografii i przeprowadzonych rozmów wynika, że szkolenie praktyczne przebiegało w warsztatach szkolnych, które głównie produkowały maszyny i urządzenia rolnicze między innymi pługi konne, sprężynówki i brony .

Wyroby produkowane przez warsztaty szkolne.

W szkole w tym czasie uczyło się około stu uczniów. Pierwszym kierownikiem warsztatów był pan Franciszek Jankowski, następnie funkcję kierownika przejął pan Jan Grygo, który w 1970 roku został dyrektorem szkoły.

Fotografia przedstawia Dyrektora Szkoły Jana Grygo.

W 1956 roku zaczęły funkcjonować warsztaty szkolne w nowo oddanym budynku; przy ulicy Manifestu Lipcowego 6a (obecnie ul. Teofila Kubraka 6a).
Warsztaty zostały wyposażone w maszyny i urządzenia służące do kształcenia w zakresie obróbki skrawaniem.
Fotografie przedstawiają dział frezarsko-tokarski

Jednocześnie; rozpoczęto budowę budynku szkoły przy ulicy Manifestu Lipcowego 6. Swój udział w pracach budowlanych i porządkowych miała również ówczesna społeczność szkolna.
Poniższe fotografie przedstawiają prace budowlane i porządkowe wykonywane przez ówczesną młodzież, pracowników szkoły i nauczycieli.


Oficjalne otwarcie szkoły w nowo wybudowanym budynku nastąpiło w 1960 roku w Dniu Edukacji Narodowej. Fotografia przedstawia uroczystość szkolną z otwarcia nowego budynku.

Jak wynika z zachowanej dokumentacji około 1965 roku w szkole rozpoczyna działalność szkolna orkiestra dęta pod przewodnictwem pana Karola Marcoli.

Parada szkolnej orkiestry dętej

W 1976 roku orkiestra przechodzi pod batutę pana Mieczysława Parzycha.

Prezentacja szkolnej orkiestry dętej na II Zambrowskiej Paradzie Młodzieżowych Orkiestr Dętych.
Na dwudziestolecie istnienia szkole nadano sztandar.


Fragment uroczystości nadania szkole sztandaru.

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 3 marca 1976 roku w szkole zostało uruchomione Liceum Zawodowe Mechaniczne o czteroletnim cyklu nauczania, kończące się egzaminem dojrzałości. Naboru do tego typu szkoły dokonano 1 września 1976 roku. W swojej historii Liceum Zawodowe opuściło 310 absolwentów.

W 1977 roku z istniejących szkół utworzono Zespół Szkół Zawodowych w skład, którego weszły:

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
  • Liceum Zawodowe,
  • Technikum Zawodowe dla Pracujących.

10 lutego 1982 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania wydaje decyzję w sprawie otwarcia Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych, która kształcić będzie w zawodzie technik mechanik, specjalność budowa maszyn. Absolwenci szkoły podejmowali pracę w FPiU w Kolnie oraz kontynuowali naukę na wyższych uczelniach.

Z dniem 1 września 1989 roku przekształcono Liceum Zawodowe w Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem o pięcioletnim cyklu nauczania. W 1996 roku w Zespole Szkół Zawodowych uruchomiono Technikum Elektryczne o specjalności elektrotechnika przemysłowa. W tym zawodzie szkołę opuściło 140 absolwentów.
Zgodnie z założeniami reformy oświaty zapoczątkowanej w 1999 roku powstają gimnazja, tworzy się system egzaminów zewnętrznych, zmieniają się programy nauczania.
Aż 80% przyszłych absolwentów gimnazjów wyraziła zainteresowanie szkołami ogólnokształcącymi, w wyniku czego zmalał nabór uczniów do szkół zawodowych.
Na wniosek Dyrektora Szkoły, Rada Powiatu Kolneńskiego w dniu; 4 marca 2002 roku wydała decyzję o utworzeniu Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.
Z dniem 1 września 2003 roku w Zespole Szkół Technicznych uruchomiono Liceum Ogólnokształcące Nr II.

Obecnie w Zespole Szkół Technicznych funkcjonują niżej wymienione typy szkół:

  • II Liceum Ogólnokształcące,
  • Liceum Profilowane Nr II,
  • Technikum,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Wymagania programowe postawiły przed szkołą konieczność adaptacji i modernizacji; pomieszczeń. W wyniku podjętych działań w budynkach utworzono nowoczesne klasopracownie, pomieszczenia biurowe i socjalne(do obejrzenia tutaj).

W swojej historii placówkę opuściło 6385 absolwentów o różnych zawodach, profilach i specjalnościach.

Wykaz absolwentów ZST w Kolnie - z podziałem na typy szkół, zawody, profile i specjalności w latach 1950 – 2008


W dniu 11 kwietnia 2012 uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego nadano szkołom wchodzącym w skład ZST w Kolnie imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poniżej skan uchwały


Zobacz szkołę dzisiaj

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno