Zainteresowany naszą szkołą ?!

Obejrzyj ofertę edukacyjną- kliknij tutaj
Losowa Fotografia KolnoLosowa Fotografia KolnoLosowa Fotografia Kolno

znalezionych: 465 na 67 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7   - następna >>>

• 2020-05-22 12:13:10  

Rekrutacja ważne daty

Wybrane daty (więcej pod linkiem harmonogram rekrutacji)

1. Od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 złożenie:

  • wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wzory podań umieszczone w dziele REKRUTACJA lub do odebrania w ZST w Kolnie (hol dolny przy wejściu głównym do Szkoły)
  • 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie)
  • w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia (przyszłych pracowników młodocianych) zaświadczenia z zakładu pracy o woli zatrudnienia kandydata w celu przygotowania zawodowego.

2. Od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 14 sierpnia 2020r. :

  • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. Szkoła wydaje skierowania na bezpłatne badania do lekarzy medycyny pracy dla szkół i zawodów technikum: technik mechanik, technik ekonomista, technik rolnik, technik elektryk i branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Są to zawody, których nauka w celu przygotowania zawodowego jest przeprowadzana w naszej placówce.

3. Od dnia 26 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 :

  • uzupełnienie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

4. Od dnia 31 lipca 2020r. do dnia 04 sierpnia 2020r. do godz. 15.00:

  • uzupełnienie wniosku (podania) o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty o r a z zmiana przez kandydata wniosku (podania) o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje.

5. Do dnia 11 sierpnia 2020r. -

  • weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków pod kątem spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

6. Dnia 12 sierpnia 2020r. -

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na stronie www szkoły - zstkolno.pl)

7. Od dnia 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 -

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

8. Do dnia 19 sierpnia 2020r. do godz, 14.00

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (na stronie www szkoły - zstkolno.pl)

Oświadczenia i podania do ZST w Kolnie Kliknij

• 2020-05-21 22:35:49  

Terminy egzaminów zawodowych

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

• 2020-04-27 09:00:48  

Zwroty książek

Proszę słuchaczy VI semestru Liceum dla Dorosłych o zwrot książek do biblioteki szkolnej. Można je będzie dostarczać od 27.04.2020r. (poniedziałek) do 30.04. 2020r. (czwartek).

Więcej informacji udzieli opiekun.

Biblioteka szkolna

• 2020-04-20 07:49:08  

Zwroty książek

Proszę uczniów klas: III LO „a”, IV TM i IV TRE o zwrot książek do biblioteki szkolnej. Można je będzie dostarczać od 20.04.2020r. (poniedziałek) do 24.04. 2020r. (piątek). Więcej informacji udzielą wychowawcy poszczególnych klas.

Biblioteka szkolna

• 2020-04-03 10:01:43  

Informacja dla pracodawców uczniów młodocianych

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

[...]

Art. 15f. 1 . W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wyna-grodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

• 2020-04-03 09:58:13  

Ogłoszenie Dyrektora ZST w Kolnie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłaszam ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie.

1. Od 23 marca 2020 r. do odwołania:

1. wprowadzam ograniczenie dostępu do pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie dla interesantów, w ten sposób, że wszelkie podania, wnioski, pisma, oraz pozostałą dokumentację m.in.deklaracje egzaminacyjne – należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się na holu w budynku Szkoły. Prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, pozostawić nr telefonu kontaktowego;

2. sprawy urzędowe, w miarę możliwości, należy załatwiać drogą telefoniczną i poprzez pocztę elektroniczną - zstkolno@wp.pl i zstkolno@powiatkolno.pl

2. W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa w Szkole, należy wcześniej o niej poinformować - numery kontaktowe poniżej :

Sekretariat – 86 278 25 69 i 86 278 27 02

• 2020-03-31 11:26:56  

Lektury do czytania w Internecie

W związku z zaistniałą sytuacją przypominam o możliwości czytania lektur w Internecie. Polecam stronę lektury.gov.pl Serwis zawiera wiele lektur szkolnych  wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania. Zachęcam do ich czytania i życzę miłej lektury. biblioteka szkolna

znalezionych: 465 na 67 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7   - następna >>>

© 2006-2020 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski