Szkolne koło Caritas

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W KOLNIE
rok szkolny 2012/2013

CELE I ZADANIA KOŁA

Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Zadania Koła obejmują w szczególności:

 1. Pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,
 2. Uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
 3. Krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 4. Stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
 5. Rozwijanie praktyk: religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.
 6. Troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
 7. Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
 8. Stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół Caritas, na którego terenie działa Koło,
 9. Pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,
 10. Pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,
 11. Współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Zadania, te są realizowane w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, dyskusji, kursów i szkoleń
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko-muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów,
 3. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów fantowych, wystaw, wydawanie gazetek szkolnych,
 4. Udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, a za zgodą Dyrektora Caritas i pod nadzorem opiekunów Koła w innych zbiórkach i kwestach,

Członkowie:

 1. Pędzich Dobrawa
 2. Kowalewska Aleksandra
 3. Gwiazda Natalia

Opiekunowie: p. Ewa Wróblewska i Ks. Grzegorz Karwowski

Akcje organizowane przez członków Szkolnego Koła Caritas

Wizyta w powiatowym centrum pomocy rodzinie

Dnia 20 stycznia cz?onkowie Szkolnego Ko?a Caritas wraz z opiekunami pani? Ew? Wróblewska odwiedzili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzi?ki przeprowadzonej w naszej szkole akcji „I Ty mo?esz zosta? ?w. Miko?ajem” mogli?my zanie?? przebywaj?cym tam dzieciom zebrane s?odycze, maskotki.

... czytaj wiecej>>

I ty mo?esz zosta? ?wi?tym miko?ajem

W dniach 17-19 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcj? „ I Ty mo?esz zosta? ?wi?tym Miko?ajem”. Zebrano s?odycze i maskotki, które przekazano jako prezenty dla potrzebuj?cych dzieci. Akcja zosta?a zorganizowana przez Szkolne Ko?o Caritas pod opiek? pani Ewy Wróblewskiej.

Do zbiórki w??czy?a si? równie? gazetka szkolna, która wymieni?a gazetki za s?odycze b?d? symboliczn? z?otówk?. Wszystkim dzi?kujemy za w??czenie si? do akcji. Mamy nadziej?, ze za rok uda nam si? przeprowadzi? po raz kolejny tak? akcje.

Pocztówki ?wi?teczne

Przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia cz?onkowie Szkolnego Ko?a Caritas na terenie naszej szko?y rozprowadzili pocztówki ?wi?teczne. Ka?dy z Nas móg? je otrzyma? za symboliczne 50 gr. Zebrana kwota zosta?a przeznaczona na pomoc dla najubo?szych rodzin. 40 pocztówek, którymi dysponowali?my zosta?y sprzedane w ci?gu dwóch dni. Serdecznie dzi?kujemy za okazanie serca i pomocy potrzebuj?cym!

Halowy turniej pi?ki no?nej niepe?nosprawnych

Pomaganie jest wyj?tkowym darem. Dobro, które ofiarujemy innym, wraca do nas ze zdwojon? si??. Nic nie sprawia takiej rado?ci jak mo?liwo?? niesienia bezinteresownej pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebuj?. Kardyna? Stefan Wyszy?ski mówi? o tym: „Z drobiazgów ?yciowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielko?? cz?owieka.”

... czytaj wiecej>>

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski