Biblioteka szkolna

 

Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

Nauczyciel bibliotekarz: p. Ewa Wróblewska

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek     8:00 – 15:20
Wtorek             7:45 – 13:15
Środa               8:00 – 14:00
Czwartek          7:45 – 13:45
Piątek              8:00 – 13:10


Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji:

 • potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły,
 • doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
 • daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia.

Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
W 2004 r. biblioteka została w pełni skomputeryzowana (program MOL 2000+).

Stan księgozbioru biblioteki szkolnej wynosi: 12066 woluminów, 74 kasety VHS i 264 płyty DVD.

W ofercie naszej biblioteki jest:

 • Literatura zawodowa - wyodrębniono księgozbiory zgodnie z profilem szkoły: elektrotechnika, elektrotechnika, elektryczność, maszyny elektryczne: przemysł spożywczy, piekarstwo, ciastkarstwo
 • beletrystyka młodzieżowa
 • pełny wybór lektur szkolnych
 • kasety VHS
 • płyty DVD
 • albumy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ten okres przedłużyć.
 5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 9. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

CENTRUM MULTIMEDIALNE

W czytelni naszej biblioteki funkcjonuje Internetowe Multimedialne Centrum Informacyjne IMCI. Wyposażone jest w 12 komputerów. Do 11 podłączony jest Internet. Dwunasty komputer połączony jest z komputerem głównym biblioteki i służy do korzystania z katalogów komputerowych naszej biblioteki.

ZADANIA CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Centrum multimedialne służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Technicznych.
 2. Centrum multimedialne jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli, a opiekun centrum służy pomocą i poradą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów i informacji.
 3. Centrum multimedialne jest miejscem realizacji zajęć indywidualnych, opartych na wyszukiwaniu informacji w sieci Internet i użytkowaniu dostępnych w pracowni programów edukacyjnych a także zajęć dydaktycznych, prowadzonych pod kierunkiem nauczyciela oraz opiekuna centrum.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z IMCI Każdy korzystający powinien znać regulamin i stosować się do jego wymagań oraz przestrzegać ogólnego regulaminu czytelni.

 1. Z IMCI mają prawo korzystać wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu utracą prawo do korzystania z IMCI. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Korzystanie z IMCI odbywa się w godzinach pracy biblioteki (w czytelni, która nie jest oddzielnym pomieszczeniem), pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. Wpisanie się do zeszytu korzystania z komputerów równoznaczne jest ze znajomością regulaminu. Wpis musi zawierać nazwisko i imię, klasę, numer stanowiska komputerowego oraz godziny korzystania.
 5. Dozwolone jest korzystanie z informacji (Internet) o jednoznacznie pozytywnym charakterze etycznym. Pojawienie się obrazów erotycznych lub związanych z przemocą ma być od razu zgłaszane do bibliotekarza lub opiekuna.
 6. Czynności wymagające każdorazowo wyraźnej zgody nauczyciela:
  •    włączanie i wyłączanie komputera,
  •    korzystanie z nośników przyniesionych z zewnątrz
  •    instalowanie programów
 7. O każdej zauważonej usterce, niesprawności lub uszkodzeniu, należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela wstrzymując jednocześnie wszelkie działania.
 8. Wszelki sprzęt, pomoce i urządzenia można używać jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego sprawność i trwałość.
 9. Korzystający odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia wynikające ze złej woli lub nieprzestrzegania regulaminu IMCI

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy zwracać się do nauczyciela nadzorującego pracę IMCI.
 


Akcje i konkursy organizowane przez Bibliotekę szkolną:

Walentynkowy Konkurs Czytelniczy

W lutym uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w „Walentynkowym Konkursie Czytelniczym”.

Dnia 28.02.2019r. komisja, po sprawdzeniu prac konkursowych uczestników (20 osób w tym LO – 10, T – 5, BSI – 5), przyzna?a nast?puj?ce miejsca:

 • I miejsce – Weronika Bo? kl. III LO „a”
 • II miejsce – ex aequo Paulina Wi?niewska kl. III LO „a” i Magdalena Malinowska kl III LO„a”
 • III miejsce – ex aequo Aleksandra Zalewska kl. IV TRE i Dominika Sek?ci?ska kl. III LO „a”

Organizatorzy

Pa?dziernik miesi?cem bibliotek szkolnych

Corocznie w pa?dzierniku obchodzimy Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji zapraszamy wszystkich ch?tnych do biblioteki szkolnej. Mo?na si? w niej zapozna? z wystawkami tematycznymi:

 • wspó?czesny polski krymina? – 02.10 – 14.10. 2018r.
 • poezja w szkolnej bibliotece 15.10 – 31.10. 2018r.
... czytaj wiecej>>

Dzie? Zakochanych

14 lutego, powszechnie nazywamy Dniem Zakochanych, by? obchodzony równie? w naszej szkole.

Tradycyjnie ju? z tej okazji powo?ano poczt? walentynkow?, która przez ca?y dzie? przekazywa?a mi?osne wiadonosci.

Skrzynk? pocztow? ustawiono w bibliotece szkolnej, by ka?dy móg? swobodnie z niej skorzysta?.

Ponadto w czytelni biblioteki przygotowana zosta?a wystawa ksi??ek o tematyce mi?osnej, z której mogli skorzysta? uczniowie szukaj?cy inspiracji do napisania listów.

Nowo?ci? tegoroczn? by?a  mo?liwo?? walentynkowej komunikacji tak?e s?siedni? szko??- I LO w Kolnie. Korzystaj?c z us?ug naszej poczty walentynkowej, ka?dy móg? wyzna? swoj? sympati?, a tak?e otrzyma? jego dowody.

Bohaterowie powie?ci Sienkiewicza- konkurs

Biblioteka szkolna we wspó?pracy z nauczycielami j?zyka polskiego organizuje konkurs na najlepsz? prezentacj? na temat:
Bohaterowie powie?ci Sienkiewicza”.

... czytaj wiecej>>

Konkurs czytelniczy

Nauczyciele j?zyka polskiego i biblioteka szkolna organizuj? konkurs czytelniczy „Kobieta w literaturze”. Celem konkursu jest ukazanie ró?norodno?ci kreacji kobiecych w literaturze.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udzia?u w konkursie. Zg?oszenia przyjmuj? polonistki i biblioteka szkolna do 07.03.2016r.

Wyniki konkursu czytelniczego

W lutym uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w Walentynkowym Konkursie Czytelniczym. Dnia 23.02.2016r. komisja w sk?adzie:
1. Izabela W?do?owska – przewodnicz?ca
2. Ewa Grala,
3. Iwona Kozikowska,
4. Ewa Wróblewska
po sprawdzeniu prac konkursowych uczestników przyzna?a nast?puj?ce miejsca:

... czytaj wiecej>>

Walentynkowy Konkurs Czytelniczy

Nauczyciele j?zyka polskiego i biblioteka szkolna organizuj? Walentynkowy Konkurs Czytelniczy. Obejmuje on znajomo?? zarówno literackich motywów mi?osnych, jak i funkcji mi?o?ci w kulturze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udzia?u w konkursie. Zg?oszenia przyjmuj? polonistki i biblioteka szkolna do 15.02.2016r.

Wyniki konkursu czytelniczego

W grudniu uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w Szkolnym Konkursie Czytelniczym: „Z Bibli? za pan brat”.

Komisja w sk?adzie:
- Ewa Wróblewska – przewodnicz?ca
- Ewa Grala,
- Iwona Kozikowska,
- Izabela W?do?owska
po sprawdzeniu prac konkursowych uczestników przyzna?a nast?puj?ce miejsca:
I miejsce – Szymon D?bkowski – kl. III TM
II miejsce – Martyna Prusinowska – kl. II LO „b”
III miejsce – Paulina Karwowska – kl. II LO „b” .

15 – lecie IPN w Bia?ymstoku

27 listopada w ramach obchodów 15-lecia Instytutu Pami?ci Narodowej w Bia?ymstoku uczniowie naszej szko?y wraz z opiekunem p. E. Wróblewsk? wzi?li udzia? w spotkaniu po?wi?conemu projektowi „?ladami bohaterów”. Podczas niego odby?a si? prezentacja projektu i pokazy wybranych relacji filmowych z wyjazdów do miejsc pami?ci – Katy?, Kuropatw, Bolonia, Loreto i Monte Cassino – przygotowanych przez uczniów bior?cych w nich udzia?.

... czytaj wiecej>>

Warsztaty

17 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolnie odby?y si? warsztaty uczniów naszej szko?y prowadzone przez Pana Krzysztofa Jodczyka – pracownika Instytutu Pami?ci Narodowej w Bia?ymstoku. Przedstawi? on obraz ?wiata ?ydowskiego, który bezpowrotnie znikn?? w wyniku Holocaustu.

... czytaj wiecej>>

Konkurs

Nauczyciele j?zyka polskiego i biblioteka szkolna organizuj? konkurs czytelniczy pod has?em „Z Bibli? za pan brat”. Obejmuje on znajomo?? tre?ci biblijnych, a tak?e funkcjonowania Biblii w kulturze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udzia?u w konkursie. Zg?oszenia przyjmuj? polonistki i biblioteka szkolna do 15.11.2015r.

Pa?dziernik Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej og?osi? rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru. Swój wybór uzasadni? jego wyj?tkow? histori? oraz rol?, jak? odgrywa we wspó?czesnym ?yciu naszego kraju. Sejm przypomnia? te?, ?e powo?anie Teatru Narodowego w 1765 roku sta?o si? jednym z fundamentalnych wydarze? ustanawiaj?cych system opieki pa?stwa nad powszechnie dost?pn? kultur?.

... czytaj wiecej>>

Pa?dziernik Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych

W ramach obchodów Mi?dzynarodowego Miesi?ca Bibliotek Szkolnych w naszej bibliotece zorganizowano wystawk? twórczo?ci Stanis?awa Witkiewicza i Stanis?awa Ignacego Witkiewicza (Witkacego).

Rok 2015 zosta? uchwalony przez Senat rokiem Witkiewiczów. Senacka uchwa?a podkre?la znaczenie Witkiewiczów jako jednych z najwa?niejszych twórców polskich: „Ich dzia?alno?? oraz twórczo?? wywar?a – i nadal wywiera – wp?yw na kolejne pokolenia Polaków, nie tylko artystów i badaczy literatury, ale te? szerokie grono odbiorców".

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawki w terminie od 05.10 – 16.10.2015

Wizyta w powiatowym centrum pomocy rodzinie

Dnia 20 stycznia cz?onkowie Szkolnego Ko?a Caritas wraz z opiekunami pani? Ew? Wróblewska odwiedzili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzi?ki przeprowadzonej w naszej szkole akcji „I Ty mo?esz zosta? ?w. Miko?ajem” mogli?my zanie?? przebywaj?cym tam dzieciom zebrane s?odycze, maskotki.

... czytaj wiecej>>

I ty mo?esz zosta? ?wi?tym miko?ajem

W dniach 17-19 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcj? „ I Ty mo?esz zosta? ?wi?tym Miko?ajem”. Zebrano s?odycze i maskotki, które przekazano jako prezenty dla potrzebuj?cych dzieci. Akcja zosta?a zorganizowana przez Szkolne Ko?o Caritas pod opiek? pani Ewy Wróblewskiej.

Do zbiórki w??czy?a si? równie? gazetka szkolna, która wymieni?a gazetki za s?odycze b?d? symboliczn? z?otówk?. Wszystkim dzi?kujemy za w??czenie si? do akcji. Mamy nadziej?, ze za rok uda nam si? przeprowadzi? po raz kolejny tak? akcje.

Pocztówki ?wi?teczne

Przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia cz?onkowie Szkolnego Ko?a Caritas na terenie naszej szko?y rozprowadzili pocztówki ?wi?teczne. Ka?dy z Nas móg? je otrzyma? za symboliczne 50 gr. Zebrana kwota zosta?a przeznaczona na pomoc dla najubo?szych rodzin. 40 pocztówek, którymi dysponowali?my zosta?y sprzedane w ci?gu dwóch dni. Serdecznie dzi?kujemy za okazanie serca i pomocy potrzebuj?cym!

Halowy turniej pi?ki no?nej niepe?nosprawnych

Pomaganie jest wyj?tkowym darem. Dobro, które ofiarujemy innym, wraca do nas ze zdwojon? si??. Nic nie sprawia takiej rado?ci jak mo?liwo?? niesienia bezinteresownej pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebuj?. Kardyna? Stefan Wyszy?ski mówi? o tym: „Z drobiazgów ?yciowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielko?? cz?owieka.”

... czytaj wiecej>>

?wi?teczny kiermasz WTZ

?wi?ta Bo?ego Narodzenia zbli?aj? si? ju? wielkimi krokami. Za oknem prószy ?nieg, w sklepach jest coraz wi?cej ?wi?tecznych promocji.

... czytaj wiecej>>

I ty mo?esz zosta? ?wi?tym Miko?ajem

W dniach 13-15 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcj? „ I Ty mo?esz zosta? ?wi?tym Miko?ajem”. Zebrano s?odycze, maskotki i pieni?dze, za które zosta?y zakupione prezenty dla potrzebuj?cych dzieci.

... czytaj wiecej>>

 

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski