Charakterystyka Szk w ZST w Kolnie

 

Zesp Szk Technicznych w Kolnie jest historycznym spadkobierc szk publicznych funkcjonujcych od 1946 roku przy ul. Teofila Kubraka 6 (wczeniejsza nazwa ulicy: Manifestu Lipcowego).

Organem prowadzcym Zesp jest Zarzd Powiatu Kolneskiego. Nadzr pedagogiczny nad szko peni Kurator Owiaty w Biaymstoku. Dotychczas szko opucio okoo 9000 absolwentw ksztaccych si w rnych zawodach, profilach i specjalnociach.

W ofercie edukacyjnej ZST znajduj si:

 • szkoy oglnoksztacce, po ukoczeniu ktrych absolwenci otrzymuj wiadectwa ukoczenia liceum, a po zdaniu egzaminw maturalnych wiadectwa dojrzaoci,
 • szkoy rednie techniczne, po ukoczeniu ktrych absolwenci otrzymuj wiadectwa ukoczenia technikum, po zdaniu egzaminw maturalnych wiadectwa dojrzaoci, a po zdaniu egzaminw zawodowych dyplomy potwierdzajce kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika,
 • szkoy branowe I stopnia, po ukoczeniu ktrych absolwenci otrzymuj wiadectwa ukoczenia szkoy, a po zdaniu egzaminw zawodowych rwnie dyplomy potwierdzajce kwalifikacje w wybranym zawodzie,
 • szkoy policealne, po ukoczeniu ktrych absolwenci otrzymuj wiadectwa ukoczenia szkoy policealnej, a po zdaniu egzaminw zawodowych dyplomy potwierdzajce kwalifikacje w wybranym zawodzie na poziomie technika.

Zesp Szk Technicznych prowadzi ksztacenie w trybie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Wszystkie szkoy wchodzce w jego skad s bezpatne.

Rekrutacja do wszystkich typw szk prowadzona jest w oparciu o zasad powszechnej dostpnoci do zdobywania nauki. Przeprowadza j komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna powoana przez dyrektora szkoy.

Sposb punktowania osigni kandydatw oraz terminy skadania dokumentw do klas pierwszych szk ponadpodstawowych okrelane s na podstawie odrbnych przepisw.

Realizowane w Zespole treci ksztacenia s zgodne z podstaw programow ksztacenia oglnego i ksztacenia w zawodach.

Oferta zaj oglnoksztaccych i zawodowych realizowana jest zgodnie z podstaw programow ksztacenia oglnego i zawodowego.

Szkoa stwarza rwnie moliwo rozwijania zainteresowa, uzupenienia wiedzy i zdobywania dodatkowych kwalifikacji w ramach udziau uczniw w projektach unijnych m.in. operator wzkw widowych, spawacz, operator kombajnu zboowego i sieczkarni polowej, operator obrabiarek CNC.

Proces dydaktyczny w Zespole Szk Technicznych realizowany jest w dobrze wyposaonych w pomoce naukowe pracowniach ksztacenia oglnoksztaccego i zawodowego.

Kadra dydaktyczno-pedagogiczna Zespou spenia wszystkie wymagania kwalifikacyjne, ktre sa zgodne z przepisami prawa owiatowego. Ponadto cay zesp pedagogiczny systematycznie doskonali swoje umiejtnoci.

W szkole organizowane s rne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Efektywn dziaalno prowadzi rwnie szkolny doradca zawodowy.

Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest w formie elektronicznej z bezpatnym dostpem do niej dla uczniw i ich rodzicw

Zesp Szk Technicznych w celu podniesienia jakoci pracy wsppracuje z wyszymi uczelniami oraz innymi instytucjami wspomagajcymi prace dydaktyczn, wychowawcz i opiekucz szkoy. S to:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Politechnika Biaostocka,
 • Wysza Szkoa Informatyki i Przedsibiorczoci w omy,
 • Wysza Szkoa Administracji Publicznej w Biaymstoku,
 • Wysza Szkoa Agrobiznesu w omy,
 • Wysza Szkoa Zarzdzania i Przedsibiorczoci im. Bogdana Jaskiego w omy,
 • Zesp Centrw Ksztacenia Zawodowego w omy i Suwakach,

oraz:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Kolnie,
 • Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Kolnie,
 • Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Wojewdzki i Powiatowy Urzd Pracy,
 • Biblioteka Pedagogiczna,
 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Komenda Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej,
 • Ochotnjczy Hufiec Pracy,
 • Stra Miejska i inne instytucje.

W Zespole Szk Technicznych nabr do klas pierwszych prowadzony jest do niej wymienionych szk:

 1. Technikum im. Kardynaa Stefana Wyszyriskiego ksztacce w zawodach:
 • technik mechanik,
 • technik elektryk,
 • technik rolnik,
 • technik ekonomista.
 1. Branowa Szkoa I stopnia im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego ksztacca w zawodach:
 • operator obrabiarek skrawajcych – teoretyczne i praktyczne zajcia zawodowe odbywaj si w szkolnych pracowniach ksztacenia zawodowego,
 • oddziay wielozawodowe (ksztacace w zawodach zgodnych z klasyfikacj zawodw szkolnictwa zawodowego). Zajcia praktyczne odbywaj si u pracodawcy na podstawie umowy o prac z pracownikiem modocianym W celu przygotowania zawodowego. Szkoa nawizaa wspprac z firm „DOMCZAR” (nowowybudowana firma na terenach inwestycyjnych Miasta Kolna produkujca moduowe komponenty azienkowe), ktra przyjmowa bdzie uczniw na zajcia praktyczne w charakterze pracownikw modocianych do ksztacenia w zawodach:
 • Monter sieci, instalacji i urzdze sanitarnych,
 • Monter zabudowy i robt wykoczeniowych w budownictwie.
 • lusarz
 1. Szkoa Policealna im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego ksztacca w zawodzie technik administracji.
 2. lI Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego (forma zaoczna).
Technikum im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Uczen ubiegajcy si o przyjcie do technikum deklaruje wybr przedmiotw nauczanych w zakresie rozszerzonym, oraz jednego z wymienionych zawodw: technik mechanik, technik elektryk, technik rolnik, technik ekonomista.

Kandydat do dokumentw zacza zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do wykonywania okrelonego zawodu. Po skierowanie powinien zgosi si do sekretariatu szkoy.

Nauka w technikum trwa pi lat.

Branowa Szkoa I Stopnia im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Ucze ubiegajcy si o przyjcie do Branowej Szkoy I stopnia deklaruje wybr zawodu, w ktrym chce kontynuowa nauk.

Do dokumentw zacza zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do wykonywania okrelonego zawodu, po skierowanie na badania lekarskie w zawodzie operator obrabiarek skrawajcych powinien zgosi si do sekretariatu szkoy. Wybierajc inny zawd, po skierowanie na badania lekarskie zgasza si do zakadu pracy, z ktrym zawrze umow o prac w celu przygotowania zawodowego.

Nauka w Branowej Szkole I stopnia trwa trzy lata.

Szkoa Policealna im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Ucze ubiegajcy si o przyjcie do szkoy policealnej deklaruje wybr zawodu - technik administracji w ktrym bdzie kontynuowa nauk tylko w zakresie przedmiotw zawodowych.

Docza do dokumentw zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do wykonywania zawodu technika administracji. Skierowanie o wydanie zawiadczenia lekarskiego otrzymuje w sekretariacie szkoy.

Nauka trwa dwa lata.

II Liceum Oglnoksztacce dla dorosych im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Warunkiem ubiegania si o przyjcie do liceum oglnoksztaccego dla dorosych jest ukoczenie Branowej Szkoy I stopnia.

Kandydat deklaruje wybr przedmiotw nauczanych w zakresie rozszerzonym.

O przyjcie do szk dla dorosych mog ubiega si kandydaci, ktrzy ukoczyli 18 lat lub ukocz je w roku kalendarzowym, w ktrym podejm nauk.

Nauka trwa trzy lata (sze semestrw). Prowadzona jest w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno