Charakterystyka Szkół w ZST w Kolnie

 

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie jest historycznym spadkobiercą szkół publicznych funkcjonujących od 1946 roku przy ul. Teofila Kubraka 6 (wcześniejsza nazwa ulicy: Manifestu Lipcowego).

Organem prowadzącym Zespół jest Zarząd Powiatu Kolneńskiego. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kurator Oświaty w Białymstoku. Dotychczas szkołę opuściło około 9000 absolwentów kształcących się w różnych zawodach, profilach i specjalnościach.

W ofercie edukacyjnej ZST znajdują się:

 • szkoły ogólnokształcące, po ukończeniu których absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia liceum, a po zdaniu egzaminów maturalnych świadectwa dojrzałości,
 • szkoły średnie techniczne, po ukończeniu których absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia technikum, po zdaniu egzaminów maturalnych świadectwa dojrzałości, a po zdaniu egzaminów zawodowych dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika,
 • szkoły branżowe I stopnia, po ukończeniu których absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminów zawodowych również dyplomy potwierdzające kwalifikacje w wybranym zawodzie,
 • szkoły policealne, po ukończeniu których absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów zawodowych dyplomy potwierdzające kwalifikacje w wybranym zawodzie na poziomie technika.

Zespół Szkół Technicznych prowadzi kształcenie w trybie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Wszystkie szkoły wchodzące w jego skład są bezpłatne.

Rekrutacja do wszystkich typów szkół prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności do zdobywania nauki. Przeprowadza ją komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Sposób punktowania osiągnięć kandydatów oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych określane są na podstawie odrębnych przepisów.

Realizowane w Zespole treści kształcenia są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach.

Oferta zajęć ogólnokształcących i zawodowych realizowana jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego.

Szkoła stwarza również możliwość rozwijania zainteresowań, uzupełnienia wiedzy i zdobywania dodatkowych kwalifikacji w ramach udziału uczniów w projektach unijnych m.in. operator wózków widłowych, spawacz, operator kombajnu zbożowego i sieczkarni polowej, operator obrabiarek CNC.

Proces dydaktyczny w Zespole Szkół Technicznych realizowany jest w dobrze wyposażonych w pomoce naukowe pracowniach kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego.

Kadra dydaktyczno-pedagogiczna Zespołu spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne, które sa zgodne z przepisami prawa oświatowego. Ponadto cały zespół pedagogiczny systematycznie doskonali swoje umiejętności.

W szkole organizowane są różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Efektywną działalność prowadzi również szkolny doradca zawodowy.

Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest w formie elektronicznej z bezpłatnym dostępem do niej dla uczniów i ich rodziców

Zespół Szkół Technicznych w celu podniesienia jakości pracy współpracuje z wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami wspomagającymi prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Są to:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Politechnika Białostocka,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku,
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży,
 • Zespół Centrów Kształcenia Zawodowego w Łomży i Suwałkach,

oraz:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie,
 • Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy,
 • Biblioteka Pedagogiczna,
 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Ochotnjczy Hufiec Pracy,
 • Straż Miejska i inne instytucje.

W Zespole Szkół Technicznych nabór do klas pierwszych prowadzony jest do niżej wymienionych szkół:

 1. Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyriskiego kształcące w zawodach:
 • technik mechanik,
 • technik elektryk,
 • technik rolnik,
 • technik ekonomista.
 1. Branżowa Szkoła I stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego kształcąca w zawodach:
 • operator obrabiarek skrawających – teoretyczne i praktyczne zajęcia zawodowe odbywają się w szkolnych pracowniach kształcenia zawodowego,
 • oddziały wielozawodowe (kształcace w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego). Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy na podstawie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym W celu przygotowania zawodowego. Szkoła nawiązała współpracę z firmą „DOMCZAR” (nowowybudowana firma na terenach inwestycyjnych Miasta Kolna produkująca modułowe komponenty łazienkowe), która przyjmować będzie uczniów na zajęcia praktyczne w charakterze pracowników młodocianych do kształcenia w zawodach:
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 • Ślusarz
 1. Szkoła Policealna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego kształcąca w zawodzie technik administracji.
 2. lI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (forma zaoczna).
Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczen ubiegający się o przyjęcie do technikum deklaruje wybór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, oraz jednego z wymienionych zawodów: technik mechanik, technik elektryk, technik rolnik, technik ekonomista.

Kandydat do dokumentów załącza zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania określonego zawodu. Po skierowanie powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły.

Nauka w technikum trwa pięć lat.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia deklaruje wybór zawodu, w którym chce kontynuować naukę.

Do dokumentów załącza zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania określonego zawodu, po skierowanie na badania lekarskie w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły. Wybierając inny zawód, po skierowanie na badania lekarskie zgłasza się do zakładu pracy, z którym zawrze umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa trzy lata.

Szkoła Policealna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej deklaruje wybór zawodu - technik administracji w którym będzie kontynuował naukę tylko w zakresie przedmiotów zawodowych.

Dołącza do dokumentów zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu technika administracji. Skierowanie o wydanie zaświadczenia lekarskiego otrzymuje w sekretariacie szkoły.

Nauka trwa dwa lata.

II Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia.

Kandydat deklaruje wybór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym.

O przyjęcie do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę.

Nauka trwa trzy lata (sześć semestrów). Prowadzona jest w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno