Charakterystyka Szkół w ZST w Kolnie

 

Oferta Edukacyjna Szkoły - folder w pdf

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie tworzą od roku 2014/2015 szkoły:

 II Liceum Ogólnokształcące
im. Karynała Stefana Wyszyńskiego
Technikum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego deklaruje wybór od dwóch do czterech przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, w tym obowiązkowo co najmniej jednego z grupy przedmiotów uprzywilejowanych: biologia, geografia, chemia, fizyka i historia.

Również na egzaminie maturalnym uczeń będzie musiał, oprócz przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny, matematyka), zdawanych na poziomie podstawowym, wybrać przynajmniej dwa przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, w tym przynajmniej jeden przedmiot z grupy przedmiotów uprzywilejowanych.

Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa trzy lata. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo dojrzałości.

Dalsza perspektywa aktywności edukacyjnej:

 • studia wyższe na dowolnym kierunku
 • szkoła policealna w celu zdobycia zawodu na poziomie technika

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Technikum deklaruje wybór dokładnie dwóch przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, w tym przynajmniej jednego z grupy przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, historia, oraz jednego z wymienionych zawodów: technik mechanik, technik elektryk, technik rolnik, technik ekonomista.

Ponadto do dokumentów załącza się zaświadczenie o przydatności do wykonywania określonego zawodu. Po skierowanie powinien zgłosić się do sekretariatu wybranej szkoły.

Nauka w technikum trwa cztery lata. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia technikum, a po zdaniu egzaminu maturalnego dodatkowo świadectwo dojrzałości.

Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, upoważniający go do podjęcia pracy w wybranym zawodzie na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.

Dalsza perspektywa aktywności edukacyjnej:

 • studia wyższe na dowolnym kierunku, a w szczególności studia techniczne
 • szkoła policealna w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji
 • praca zawodowa.

Branżowa Szkoła I stopnia
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szkoła Policealna
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia deklaruje wybór zawodu, w którym chce kontynuować naukę.

Ponadto do dokumentów załącza zaświadczenie o przydatności do wykonywania określonego zawodu. Po skierowanie w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły.

Wybrawszy jeden z pozostałych zawodów, po skierowanie na badanie lekarskie zgłasza się do zakładu pracy, z którym zawrze umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa trzy lata. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe upoważniające go do podjęcia pracy w wybranym zawodzie na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.

Dalsza perspektywa aktywności edukacyjnej:

 • praca zawodowa,
 • kontynuacja nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i po jej ukończeniu zdobycie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Po zdaniu egzaminu maturalnego:

 • studia wyższe na dowolnym kierunku a wszczególności studia techniczne.

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej deklaruje wybór zawodu- technik administracji, w którym chce kontynuował naukę tylko przedmiotów zawodowych.

Dołącza do dokumentów zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu technik administracji.

Skierowanie o wydanie zaświadczenia lekarskiego otrzymuje w sekretariacie szkoły. Nauka trwa dwa lata.

Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i nadający tytuł technika administracji.

Dalsza perspektywa aktywności zawodowej:

 • praca zawodowa,
 • studia wyższe na dowolnym kierunku,
 • zdobywanie kolejnych kwalifikacji na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
Szkoła Policealna dla Dorosłych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Słuchacz ubiegający się i przyjęcie do Szkoły Policealnej deklaruje wybór zawodu- technik administracji, w którym będzie kontynuował naukę tylko przedmiotów zawodowych.

Dołącza do dokumentów zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu. Skierowanie o wydanie zaświadczenia lekarskiego otrzymuje w sekretariacie szkoły.

Nauka trwa dwa lata (cztery semestry). Odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

Warunkiem kontynuowania nauki na kolejnych semestrach w szkole dla dorosłych jest zaliczenie egzaminów i prac kontrolnych oraz co najmniej 50- procentowa obecność na obowiązkowych konsultacjach w poprzednim semestrze.

Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i nadający tytuł technika administracji.

Dalsza perspektywa aktywności edukacyjnej:

 • praca zawodowa,
 • studia wyższe na dowolnym kierunku,
 • zdobywanie kolejnych kwalifikacji na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Słuchacz ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych deklaruje wybór dwóch przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, w tym co najmniej jednego z wymienionych przedmiotów: biologia, geografia, chemia, fizyka i historia.

Nauka trwa trzy lata (sześć semestrów). Prowadzona jest w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia rozpoczynają naukę, począwszy od semestru trzeciego, natomiast absolwenci pozostałych szkół rozpoczynają naukę od semstru pierwszego.

O przyjęcie do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę.

Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu maturalnego dodatkowo świadectwo dojrzałości.

Dalsza perspektywa aktywności edukacyjnej:

 • studia wyższe na dowolnym kierunku,
 • szkoła policealna
 • zdobycie zawodu technika na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


 

 

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski