Szkolny Ośrodek Kariery

 

Godziny pracy Doradcy Zawodowego
w Zespole Szkół Technicznych
w roku szkolnym 2018/2019:

środa 10:40 - 12:40
 
piątek 10:40 - 11:40

 

Przykład jak napisać CV

Przykład listu motywacyjnego

Rozmowa kwalifikacyjna

Europass

 Aktywne metody poszukiwania pracy

Uczniowie Zespo?u Szkó? Technicznych z wizyt? w Powiatowym Urz?dzie Pracy w Kolnie

W dniu 23.10.2013 r. uczniowie klasy III LO „a” II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Kolnie udali si? do Powiatowego Urz?du Pracy w Kolnie. Wycieczka zosta?a zorganizowana przez doradc? zawodowego ZST w Kolnie - pani? Ew? Jarzy?o.

... czytaj wiecej>>

Przedstawiciele PWSIiP w ?om?y w ZST

Dnia 28.02.2013r. do naszej szko?y przyjechali przedstawiciele Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Informatyki i Przedsi?biorczo?ci w ?om?y. W spotkaniu wzi?li udzia? uczniowie klas maturalnych. Podczas prezentacji zosta?a przedstawiona oferta kszta?cenia na uczelni.

... czytaj wiecej>>

Uczniowie ZST z wizyt? w Urz?dzie Pracy w Kolnie

W dniu 20.10.2011 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klasy III LO „a” II Liceum Ogólnokszta?c?cego udali si? do Urz?du Pracy w Kolnie.

... czytaj wiecej>>

Zaproszenie od burmistrza miasta Kolno

Dnia 28 marca uczniowie klasy 3 LO „b” Zespo?u Szkó? Technicznych w Kolnie wraz z doradc? zawodowym Pani? Ew? Jarzy?o, mi?li niebywa?? okazj? skorzystania z zaproszenia burmistrza, a tym samym odwiedzenia budynku Urz?du Miasta w Kolnie.

... czytaj wiecej>>

Z wizyt? w Urz?dzie Gminy w Kolnie

Dnia 17 marca 2011r. uczniowie klasy III LP „b” z Zespo?u Szkó? Technicznych w Kolnie wraz z wychowawczyni? pani? Ew? Jarzy?o wybrali si? do Urz?du Gminy Kolno. W sali narad w Urz?dzie Gminy powita? nas wójt gminy Kolno – Tadeusz Klama. Nast?pnie Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pan Andrzej Jarzy?o przybli?y? nam najwa?niejsze zagadnienia dotycz?ce samorz?du. Wykorzystuj?c prezentacj? multimedialn? opowiedzia? nam o najwa?niejszych inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy Kolno.

... czytaj wiecej>>

Z wizyt? w Starostwie Powiatowym w Kolnie

Dnia 11 marca 2011 r. klasa III LO „a” wraz z pani? Ew? Jarzy?o uda?a si? do Starostwa Powiatowego w Kolnie. Pan Starosta Henryk Duda przyj?? nas bardzo serdecznie, a na stole czeka? s?odki pocz?stunek. Pan Duda dok?adnie przedstawi? mechanizm dzia?ania urz?du. Z ch?ci? udziela? ta? odpowiedzi na interesuj?ce nas tematy.

... czytaj wiecej>>

Z wizyt? w bibliotece pedagogicznej w Kolnie

Dnia 06.12.2010r. uczniowie klasy II LO a wraz z opiekunem Pani? Ew? Jarzy?o, uczestniczyli w zaj?ciach, które odby?y si? w Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie. Poprowadzone zosta?y przez Pani? Bo?en? Kowalewsk?. W czasie ich trwania m?odzie? mi?dzy innymi przypomnia?a sobie, jakiego katalogu nale?y u?y?, aby odnale?? wybran? pozycj? ksi??kow?.

... czytaj wiecej>>

J?zyk japo?ski a komputer

Dnia 23 listopada 2010r. uczniowie klas II LO „a”, II LO „c” oraz II TM wzi?li udzia? w wyk?adzie pod tytu?em „J?zyk japo?ski a komputer" zorganizowanym przez Pa?stwow? Wy?sz? Szko?? Informatyki i Przedsi?biorczo?ci w ?om?y.  Wyk?ad po polsku wyg?osi? profesor Mitsuhiko Toho, Prodziekan Wydzia?u Kultury Japonii w Polsko-Japo?skiej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

... czytaj wiecej>>

Uczniowie ZST w Kolnie w Banku Spó?dzielczym w Kolnie

Dnia 19.10.2010r. uczniowie klasy II c II Liceum Ogólnokszta?c?cego udali si? do Banku Spó?dzielczego w Kolnie. Wycieczka zosta?a zorganizowana przez szkolnego doradc? zawodowego w ramach akcji „Ogólnopolski Tydzie? Kariery”, w którym udzia? bierze nasza szko?a przy wspó?pracy z M?odzie?owym Centrum Kariery i Punktem Po?rednictwa Pracy w Kolnie.

... czytaj wiecej>>

Przedstawiciele WSAP w Bia?ymstoku w Zespole Szkó? Technicznych w Kolnie

Dnia 22.11.2010r. do naszej szko?y przyjechali przedstawiciele Wy?szej Szko?y Administracji Publicznej w Bia?ymstoku. W spotkaniu wzi?li udzia? uczniowie klas maturalnych. Podczas prezentacji zosta?a przedstawiona oferta kszta?cenia na poszczególnych kierunkach uczelni, zasady rekrutacji, baza dydaktyczna i kadra uczelni oraz mo?liwo?? udzia?u w interesuj?cych zaj?ciach dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami studentów.

... czytaj wiecej>>

Uczniowie ZST w Kolnie w Banku Spó?dzielczym w Kolnie

Dnia 19.10.2010r. uczniowie klasy II c II Liceum Ogólnokszta?c?cego udali si? do Banku Spó?dzielczego w Kolnie. Wycieczka zosta?a zorganizowana przez szkolnego doradc? zawodowego w ramach akcji „Ogólnopolski Tydzie? Kariery”, w którym udzia? bierze nasza szko?a przy wspó?pracy z M?odzie?owym Centrum Kariery i Punktem Po?rednictwa Pracy w Kolnie.

... czytaj wiecej>>

Warsztaty zawodoznawcze w Zespole Szkó? Technicznych w Kolnie

Dnia 30 wrze?nia 2010r. w Zespole Szkó? Technicznych w Kolnie odby?y si? warsztaty zawodoznawcze dla uczniów przeprowadzone w formie panelu dyskusyjnego.

Spotkanie to zosta?o zorganizowane przez M?odzie?owe Centrum Kariery i Punkt Po?rednictwa Pracy w Kolnie w ramach wspó?pracy z nasz? szko??. W warsztatach wzi?li udzia?:

... czytaj wiecej>>

Kolne?skie Targi Edukacji i Pracy

Dnia 29 kwietnia 2010r. w godzinach 11:00 – 14:00 w Kolne?skim O?rodku Kultury i Sportu odby?y si? Kolne?skie Targi Edukacji i Pracy. O godzinie 11:10 odby?o si? wyst?pienie go?ci i ka?dy s?ucha? ich z wielkim zainteresowaniem i skupieniem. O godzinie 12:00 nast?pi?a prezentacja stanowisk, na których znajdowa?y si? ró?nego typu gad?ety, na innych jedzenie, kawa i herbata.

... czytaj wiecej>>

Uczniowie Zespo?u Szkó? Technicznych w Urz?dzie Miasta

Dnia 27 kwietnia 2010r. klasy III LO „a” i III LO „c” wraz z opiekunami, pani? Ew? Jarzy?o oraz pani? Agnieszk? ?wi?szkowsk? uda?y si? do Urz?du Miasta w Kolnie. Spotkali?my si? tam z Burmistrzem Miasta Kolno Panem Andrzejem Dud?. Tematem naszego spotkania by? Samorz?d Terytorialny i przysz?e prace zwi?zane z Kolnem.

... czytaj wiecej>>

Uczniowie ZST w Urz?dzie Gminy Kolno

UCZNIOWIE ZESPO?U SZKÓ? TECHNICZNYCH  W URZ?DZIE GMINY KOLNO

Dnia 23.03.2010r. uczniowie klasy III LP „B” udali si? do Urz?du Gminy w Kolnie. M?odzie? mog?a zobaczy? jak w rzeczywisto?ci funkcjonuje urz?d. Zasady pracy zosta?y przedstawione przez Pani? Sekretarz, a nast?pnie Pana Skarbnika i Kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Uczniowie odwiedzaj?c pokoje mogli dopyta? osoby pracuj?ce na konkretnych stanowiskach o ich zakres obowi?zków i wymagania niezb?dne do wykonywania zawodu. Z tej mo?liwo?ci korzystali bardzo cz?sto.

... czytaj wiecej>>

Podlaskie targi pracy

W dniu 11 marca 2010r. klasa IV Technikum wyjecha?a do Bia?egostoku na I Podlaskie Targi Pracy. Zosta?y one zorganizowane przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku przy wspó?pracy Wy?szej Szko?y Administracji Publicznej w ramach projektu „?wiadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkó? zawodowych”.

... czytaj wiecej>>

Turniej wiedzy o zawodach

Dnia 16.02.2010r. w naszej szkole odby? si? II Turniej „Wiedzy o zawodach”, który zosta? zorganizowany przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku oraz Wy?sz? Szko?? Administracji Publicznej w Bia?ymstoku w ramach projektu „?wiadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkó? zawodowych”.

G?ównym celem konkursu jest podniesienie ?wiadomo?ci uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotycz?cych wyboru przysz?ego zawodu.W etapie szkolnym wzi??o udzia? 26 uczniów klasy I i IV Technikum. Czterech uczniów, którzy uzyskali najwy?szy wynik zakwalifikowa?o si? do II etapu mi?dzyszkolnego.

Zwyci?zcami etapu I szkolnego zostali:
Kami?ski Micha?,  ?widerski Dariusz i Obiedzi?ski Pawe? z klasy IV Technikum oraz Chaberek Przemys?aw z klasy I Technikum.

Zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy powodzenia w II etapie Mi?dzyszkolnym, który odb?dzie si? w Bia?ymstoku.

Ewa Jarzy?o
Opiekun Szkolnego O?rodka Kariery

Przedstawiciele UWM w Olsztynie z wizyt? w ZST w Kolnie

Dnia 22.02.2010r. do naszej szko?y przyjechali przedstawiciele Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie.
W spotkaniu wzi?li udzia? uczniowie klas maturalnych. 

Podczas prezentacji zosta?a przedstawiona oferta kszta?cenia na 16 wydzia?ach, zasady rekrutacji, baza dydaktyczna i kadra uczelni oraz mo?liwo?? udzia?u w interesuj?cych dyscyplinach sportowych, a tak?e sp?dzanie wolnego czasu.

Uczniowie po zako?czonym spotkaniu zadawali pytania, które wyja?ni?y ich w?tpliwo?ci, otrzymali informatory, d?ugopisy oraz ulotki na temat interesuj?cego ich wydzia?u.


Opiekun Szkolnego O?rodka Kariery
Ewa Jarzy?o
 

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski